51fbc3398820e1506f000001<p>In justo risus, fermentum eget egestas eget, elementum vitae tortor. Maecenas lorem mi, interdum id commodo ac, tincidunt vitae magna. In hac habitasse platea dictumst. Pellentesque quam justo, aliquam non accumsan a, aliquam id dolor.</p> <p>Duis aliquet imperdiet varius. Nullam malesuada sem vel nisi faucibus iaculis. Curabitur aliquam ante in lacus adipiscing accumsan. Morbi placerat libero at dolor condimentum ut lobortis magna varius. Ut ante purus, suscipit nec interdum quis, elementum vel lorem.</p> 137545400915.10.201300:00 AM15.10.2013 00:00 AM2013132013-10-15T00:00:00+00:00ВторникВт.Октябрь1010Окт.151550b71d64afbd8ef00200000enikamed_gift.jpg52638e748820e1bb1500000152638e748820e1bb15000001915554/f/52638e748820e1bb15000001/nikamed_gift.jpg52638e788820e1bd15000007322.06678700361195/f/52638e788820e1bd15000007/nikamed_gift.jpg5151fbc3398820e1506f000001giftcardնվերքարտкартаподарокquisquetinciduntthewillgiveyourpeoplechancehavehealthyteethandnotwastemoneyuselessthings.քարտիմիջոցովձերհարազատներըհնարավորությունկունենանունենալառողջատամներչվատնել&nbspգումարըանիմաստբաներիվրաподарочнаядаствозможностьвашимроднымиметьздоровыезубынетратитьденьгинабесполезныевещи.justorisusfermentumegetegestaselementumvitaetortor.maecenasloreminterdumcommodomagna.hachabitasseplateadictumst.pellentesquequamaliquamnonaccumsandolor.duisaliquetimperdietvarius.nullammalesuadasemvelnisifaucibusiaculis.curabiturantelacusadipiscingaccumsan.morbiplaceratliberodolorcondimentumlobortismagnapurussuscipitnecquislorem.Gift CARDՆվեր քարտКарта подарокGift, cardՆվեր, քարտКарта, подарокGift CARDՆվեր քարտКарта подарок1382616743001375454013<p>Подарочная карта даст возможность вашим родным иметь здоровые зубы и не тратить деньги на бесполезные вещи.</p> Карта подарокКарта подарокhttp://nikamed.am/ru/карта-подарок.htmlquisque-tinciduntնվեր-քարտкарта-подарок